NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ


ĐIỂM XÉT TUYỂN Điểm trung bình lớp 10, 11, và học kỳ 1 lớp 12

Số thập phân nhập dấu chấm: 7.9
Hình 1*
Hình 2
Hình 3

THÔNG TIN THÍ SINH

Nam Nữ
THPT THCS

ĐỊA CHỈ THÍ SINH

Huyện

Giống như Địa chỉ thường trứ
Huyện